رئیس اداره کتابخانه های نهایی شهرستان جعفرآباد راه اندازی شد شدسرپرست اداره کل کتابخانه های نهایی استان قم طی مراسمی همراه خود حضور ذبیح الله عبدالله فرماندار جعفرآباد همراه خود صدور حکمی فاطمه شجاع را شناخته شده به عنوان سرپرست اداره کتابخانه های نهایی شهرستان جعفرآباد منصوب کرد.