رئیس اداره کتابخانه های نهایی شهرستان کهک راه اندازی شد شدبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) قم، همراه خود حضور علی رضا گلچین پور سرپرست استان قهق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تصمیم سجاد العمرانی، غلامحسین نجفی سرپرست اداره کل کتابخانه های نهایی استان قم {به سمت} سرپرست کتابخانه های نهایی شهرستان قهق منصوب شد.

در تصمیم غلامحسین نجفی آمده است:
همراه خود ملاحظه به تجارب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات جنابعالی، در راستای اجرای ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات جدید سازمانی کتابخانه‌های نهایی ملت، به موجب این تصمیم شناخته شده به عنوان سرپرست اداره کتابخانه‌های نهایی شهرستان کهک منصوب می‌شوید. امید است همراه خود اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور نیازها کتابخانه های نهایی ملت سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید موید باشید.

مورد نیاز به اشاره کردن است سرپرست اداره کل کتابخانه های نهایی استان قم همراه خود حضور در محل کار فرماندار قهک همراه خود علیرضا گلچین پور سرپرست محل کار فرماندار این شهرستان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

سجاد العمرانی {در این} دیدار همراه خود ردیابی به اهمیت حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت رسانی کتابداران در شهرستان قهق اظهار داشت: خوشبختانه در جاری حاضر سه کتابخانه نهایی در شهرستان قاق موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استقبال سنت دوستان قرار گرفته است. {در این} قلمرو.”

وی افزود: اداره کل کتابخانه های نهایی استانداری قم آمادگی دارد در صورت فراهم بودن زیرساخت ها در شهرستان قهق، ارائه دهندگان باکلاس شخصی را اجتناب کرده اند طریق کتابخانه سیار به ۱۸ روستای شهرستان قهق حاضر دهد.