راه اندازی شد جواد کلات
مراسم معارفه جواد کلاث عربی شناخته شده به عنوان مدیرعامل جدید انتشارات ۲۷ بیضات برگزار تبدیل می شود.