روایتی مستند اجتناب کرده اند گذشته تاریخی انقلاب در خاطرات آیت الله ریشهریبه بهانه درگذشت آیت الله ریشهری مجموعه ای اجتناب کرده اند خاطرات ۵ جلدی ایشان همراه خود عنوان «خاطرات» آشکار شده توسط وسط اسناد انقلاب اسلامی حاضر شد.