روایت حفاظت مقدس فرامنطقه ای در «عشق نقاش»این نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر ادبیات حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) وی تصریح کرد: نگارش این تأثیر در کارگاه داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریوی شهید آوینی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محوریت تفحص، شهدای حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های مورد پیش بینی العیون نوشته شد.

ابوحمزه افزود: در ابتدای داستان همراه خود عالی جهش تاریخی هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور قبلی در زبانی ادبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمانی به اتفاقاتی می پردازد کدام ممکن است در تحریک کردن نبرد تحمیلی نقشی نامحسوس داشتند سپس همراه خود حمایت کشورهای خارجی اجتناب کرده اند جمله شوروی.» بعثی عراق به نبرد، مسکن روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مشکلات خانوادگی برای سربازان بعثی عراق.

وی شکسته نشده داد: جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای شهدای بازمانده در مناطق جنگی، خواستار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت آنها برای اسکان هایشان پس اجتناب کرده اند سال ها پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انتظاری مادران، خواهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسران شهدا در طولانی مدت داستان. “

این نویسنده همراه خود ردیابی به مشخصه های این تأثیر اظهار داشت: داستان به صورت گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور برخی نویسندگان نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گونه ای طراحی شده است کدام ممکن است بتوان آن را به فیلمنامه تغییر کرد.

وی در طولانی مدت اظهار داشت: در کارگاه داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت کدام ممکن است همراه خود حضور داستان نویسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمنامه نویسان برگزار تبدیل می شود، نگارش هر داستان در گروه «نقاش را ترجیح می دهم» پس اجتناب کرده اند انواع مفهوم به حداقل یک نویسنده واگذار تبدیل می شود. به فیلمنامه نویس برای اطمینان از، بازبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن به صورت گروهی. به عبارت تولید دیگری اجتناب کرده اند ابتدا به همان اندازه انتها محل صاحب مفهوم، رمان نویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمنامه نویس خاص تبدیل می شود.