«روز آثار هنری انقلاب اسلامی» ساده عالی عنوان نیست!خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) مهدی توکلیان: ادعا برخی موارد در تقویم ایران اسلامی، جوانه های اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت را در دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار محله می گستراند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود کدام ممکن است سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری به رویداد این مناسبت جوانه بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اندیشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل های مشتاق اطلاعات شکوفا شود. مروری بر این رویداد‌های مهم سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی است کدام ممکن است برای افرادی که اجتناب کرده اند الگوهای غربی سرخورده شده‌اند، مفهوم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو محکم برای جمع کردن جوامع نوین اسلامی فراهم می‌تنبل. چون آن است مسلمانان مستضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعف جهان دریافتند کدام ممکن است همراه خود پشتوانه آموزه های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو سراسری یادآور افراد ایران می توانند بر مشکلات فائق آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت از ما خیرخواه تشکیل دهند. روز انقلاب هنری نیز یکی اجتناب کرده اند این رویداد های مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضروری است، هرچند متنوع اجتناب کرده اند امکانات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار در بخش آثار هنری به همان اندازه حدودی وظایف شخصی را مختصر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشی در تربیت هنرمندان ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش را برای ورزش های شخصی باز می گذارند. موسسات آموزشی با این حال ادامه دارد روزنه ای اجتناب کرده اند امید موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند بین نرفته است.آثار هنری؛ بالاتر اجتناب کرده اند مسکن
آفرینش، بازآفرینی هر دو بازنمایی هر چیزی هر دو معنایی به تعیین کنید جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب آن، اجتناب کرده اند تعاریف آثار هنری است، به عبارت تولید دیگری، آثار هنری مدل دوم خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش های هنری است کدام ممکن است توسط اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده خلق تبدیل می شود. هنرمندان اخلاق بر هر انسانی کدام ممکن است کنجکاوی ای به سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای ظریف ندارد. از آثار هنری تأثیرگذار همراه خود فطرت انسان ارتباط دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثری اجتناب کرده اند شخصی بر جای می گذارد. آثار هنری خالق شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکاس کمال است. آثار هنری واجب تسلیم در مخالفت با مظاهر ترجیحی باهوش برتر، خالق هستی است. جایی کدام ممکن است سازه های هنری عظیم اجتناب کرده اند چنگال های زیبای آثار هنری او فوران کردند. آثار هنری بالاتر اجتناب کرده اند مسکن است کدام ممکن است جهان را همراه خود چنین پدیده های مسحور کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ های خارق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً آفریده است. آثار هنری زاده امیال انسان است. آرزوهایی کدام ممکن است مسکن، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را تعیین کنید دادند. آثار هنری دریچه ای به سوی دنیای جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونلی در هدف تکرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو آثار هنری طراح مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگام . آثار هنری دریچه ای است به دنیای نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها، آرزوهایی بالاتر اجتناب کرده اند مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً اجتناب کرده اند بلافاصله، آرزوهایی کدام ممکن است رویای از ملزومات را ندیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است هایی کدام ممکن است مسکن را بر چرخ ساخته اند. اجتناب کرده اند این منظر آثار هنری راهی است به بن بست ۹ ابزاری در دنیای کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو جادو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری همه وقت همراه با هم بوده اند ۹ شکسته نشده یکدیگر. جادوگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند هر ۲ پیروز می شوند، با این حال باهوش اجتناب کرده اند فتوحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرارهای تخلیه کننده می گریزد. هنرمندان همه وقت همراه خود آثار هنری شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونل زدن در آفتاب، طرحی جدید خلق می‌کنند، پنجره‌ای به کوچه‌ای مورد پسند باز می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دنیای غول پیکر‌تر امروزی باز می‌شوند.
اوه مرد! آثار هنری به کف دست آورید به همان اندازه ستاره فیلم شوید / اجتناب کرده اند آثار هنری دوری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر لکه ای کنار هم قرار دادن باشید! (سلطان شاعران بهار)کارکرد آثار هنری در همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم اجتماعی
صرف تذکر اجتناب کرده اند کارکرد صحیح نوع رویدادهای مهم، اهتمام به نیازها مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بهینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اجتناب کرده اند سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه همراه با آثار هنری شناخته شده به عنوان ارتباطات در تمامی سبک های معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید آن ممکن است زمینه مناسبی در ریتم های مهم باشد. زمان ما سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مؤثرترین قطعات در تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه همبستگی، امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم اجتماعی در رویداد‌های صحیح نباید مورد غفلت قرار گیرد. این دلیل است بسیار قدرتمند پیامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد نظام اخلاقی، نظام باورها، خوب ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای مشترک محله از آن آگاه است کدام ممکن است در پرتو این نظم اجتماعی محافظت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند آسیب های اجتماعی یادآور جنایت، همجنس گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکشی. کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج اجتناب کرده اند بین {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل باید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری اجتماعی حاصل شود. {در این} راستا گروه ها، تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات متنوع همراه خود کارکردهای مختلف برای تعمیر نیازهای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برای پاسخگویی به نیازهای آموزش زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری در تمامی سنین به طور قابل توجهی تربیت نخبگان هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ساختمان شده است. تربیت دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ایمنی، تربیت اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحکم بر مقدمه خوب ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه عرف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعائر ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی، اجتناب کرده اند جمله نیازهای بشری است کدام ممکن است به گستردگی گذشته تاریخی بشر برمی‌گردد.

سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری گرد نیست!
در گذشته تاریخی پرافتخار ایران اسلامی، محله ای متشکل اجتناب کرده اند اهل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری را نمی یابیم کدام ممکن است با بیرون مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیبایی شناختی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی مسکن کنند. با این حال پیام آموزشی آنها را نادیده نگرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای سوئیچ ایده ها ارزشمند به کار گرفتند. این موضوع مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی به سازوکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن دقیق نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف زیبایی شناختی، اجتماعی، سیاسی، مالی، اجرایی، انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تعیین می شود. بر مقدمه فهرست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه خوب ارزش های مهم ایران اسلامی. جلوه مضاعف تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپذیرید کدام ممکن است سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری ساده همراه خود بخشنامه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های اجرایی اجرایی تبدیل می شود.

امروزه بلعیدن گرایی معاصر عالی آسیب اجتماعی غیرقابل مدیریت است کدام ممکن است نیازمند اطلاعات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس معامله با اساسی هر دو به عبارتی این سیستم ریزی است. {این مهم} است از میزان اصلاحات زیبایی شناختی را آرم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت بلعیدن کالاهای زیبایی شناختی را نمایش می دهد. دیدگاه ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر موضوع تربیت هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری، دیدگاه استاندارد است کدام ممکن است در محله پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحول امروزی پاسخگو نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به دید کامل تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملی تر برای همه بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها در مونتاژ است. نیازهای آموزشی فعلی حول شرایط کنونی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد همه جانبه به آموزش در محله به طور قابل توجهی در دختران، نیازمند حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای راهکارهای کاملتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرب تری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روزی است کدام ممکن است سالها پس اجتناب کرده اند مبایعه نامه حضرت آقا. شهیدان غلام، چنین مناسبتی را می توان همراه خود نگاهی دگردیسی آفرین تجلیل کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید او {امیدوار بود} کدام ممکن است نوآوری تنبل.سواد رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش رسانه ای
خواستن به آموزش داده شود سواد دیجیتال اجتناب کرده اند طریق استفاده اجتناب کرده اند مکان های رسانه های اجتماعی اهمیتی دوچندان دارد. جامعه‌های اجتماعی انتخاب گسترده‌ای اجتناب کرده اند چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌ها را به مشتریان حاضر می‌دهند کدام ممکن است قبلاً در هیچ رسانه‌ای دیده نشده است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش در بخش رسانه برای آموزش هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان حیاتی است. به زبان آسان، سواد رسانه ای مجموعه استعداد هایی است کدام ممکن است ساکنان برای رویارویی همراه خود رسانه های جدید اجتناب کرده اند جمله رسانه های اجتماعی باید بیاموزند. جایگاه رسانه، تاثیرات رسانه بر افراد، تاثیر فروش بر ذهنیت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ذهنیت بلعیدن کننده نسبت به موارد اجتناب کرده اند جمله بلعیدن کالاهای زیبایی شناختی، اهمیت موضوع خاص تبدیل می شود. به همین دلیل در دنیای بلافاصله رسانه یکی اجتناب کرده اند مولفه های حیاتی جوامع بشری است.

نیروی انسانی خلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاصر، مؤثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند رکن برای تحولات اجتماعی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی هر کشوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان ارجمندترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندترین سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال هر قشر پرانرژی است. نیروی انسانی متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده در یک واحد محله همراه خود اقدامات، رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن انتخاب ها مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان همواره ممکن است خوب ارزش افزوده ای برای محله شخصی تحمیل تنبل. با بیرون شک در دنیای بلافاصله، آموزش دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی موقعیت فوق العاده مهمی در تأثیرات گوناگون زیبایی شناختی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان این تربیت، انسان ها هستند; انسان‌هایی کدام ممکن است در کالبد محله جان می‌بخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری محله را اصلاح می‌دهند، آرمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌ها همراه خود زبان آثار هنری بازنمایی می‌شوند.آثار هنری به خاطر آثار هنری؛ لوگوی سوراخ
او همراه خود رئیس حفیظ الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام خمینی بیت المقدس به طور قابل توجهی بر استفاده اجتناب کرده اند آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت هنرمندان اختصاص داده شده در سیاره اسلام هدف اصلی کرد. اجتناب کرده اند طرفی آثار هنری اختصاص داده شده هنری است کدام ممکن است مسئولیتی برای شخصی نمی بیند. هنرمندان غیرمتعهد، هر چند به به نظر می رسد فارغ اجتناب کرده اند هر قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندی هستند، با این حال در دنیای بلافاصله، هنرشان در خدمت شهوت، خشونت، ابتذال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح هویت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله است. (آیت الله خامنه ای، ۱۳۸۰، ۷۵) امروزه آثار هنری بی طرفانه به فروش بداخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر نمایی غربی می پردازد، آثار هنری محملی برای تخلیه سنت رو به فروپاشی غرب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های استکباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعماری اجتناب کرده اند این آثار هنری برای پیشبرد نیازها شخصی استفاده می کنند. (آیت الله خامنه ای ۲۰/۱/۷۹) بیشترین امتحان شده شخصی را بر دروغگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهمت زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهمت زدن به سنت الهی اسلام هدفمند کردند. (امام خمینی، روزنامه آفتاب، جلد ۲۰، ۴۴۱) در مجموع می توان ذکر شد جریان آثار هنری برای آثار هنری چیزی جز مانترا سوراخ خواهید کرد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند این آثار هنری همراه خود اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع طلبی است. . (شهید مطهری، نظر ها، جلد ۴، ۱۳۳)
به همین دلیل برای مقابله همراه خود آثار هنری مبتذل غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی، آسانسور ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق توجه هنرمندان جهان اسلام حیاتی است. در اندیشه انقلاب اسلامی، آثار هنری عالی ثروت الهی است. ثروت هنگفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی، یادآور همه ثروت های دنیا، ممکن است هم سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم عقب کشیدن استفاده شود. چون آن است آثار هنری زبان اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت است، در راه دیگر، متنوع اجتناب کرده اند امکانات های جهانی اجتناب کرده اند آثار هنری شناخته شده به عنوان وسیله ای برای بردن مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش مادی گرایی سوء استفاده می کنند (آیت الله خامنه ای، ۱۳۷۰، ۲۳۵). هنری کدام ممکن است به ایده ها انسانی، اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی پایبند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زبان آثار هنری برای نجات بشریت استفاده تنبل، در ادبیات انقلاب اسلامی آثار هنری اختصاص داده شده نامیده تبدیل می شود. دسته دوم هنری است کدام ممکن است به واقعیت پایبند نیست. آثار هنری بی بند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باری کدام ممکن است مروج فساد، فسق، بی دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده تکل انسانیت است (آیت الله خامنه ای، ۱۳۸۰، ۱۳۵۳) مراقبت اجتناب کرده اند این جدا کردن هنری پاسخگویی ویژه ای را بر عهده باهوش می گذارد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان در غرب ابزار هژمونی غرب بر جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هژمونی گفتمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله خوب ارزش‌های غربی در مقابل خوب ارزش‌های الهی اسلام هستند، هنرمندان عالی ایرانی برای مقابله همراه خود خوب ارزش‌های غربی تربیت می‌شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش ارزشهای اسلامی تمدن اسلامی است.

ظرفیت ساخت تلاش های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر مستقیم در تربیت نیروی انقلابی در محله غول پیکر اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان ساخت اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش گفتمان از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی ستیزی ممکن است بخشی اجتناب کرده اند نیل به نخبه آموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت هنرمندان جدید باشد. فناوری محله اسلامی ایرانی