رژیم لاغری سریع

زیر درخت بلوط؛ از چشمه‌های کهن به همان اندازه مردم دلبسته به نفس آلودگی


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «زیر درخت بلوط» افراد، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت روستای سرسختی علیا به قلم جمشید اثنی‌عشری از سوی انتشارات آریاداد چاپ شده شده است. این کتاب برای بررسی گذشته تاریخی، جغرافیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سرسختی علیا سرزمینی کهن دارد.

نویسنده کتاب در مقدمه‌ای مختصر همراه خود عنوان پیشگفتار خواننده را به آنچه تصور به در کتاب بخواند، شناخته شده می‌تنبل: «{در این} کتاب شاهد نگاهی معاصرانه به سرسختی علیا هستیم. ظاهر شد عصری، در این دوران تاریخی کدام ممکن است مشحون از آنات غوطه‌وری میان عرف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذر از آنهاست. عصری کدام ممکن است در آن همراه خود شکوفایی‌های پی در پی فناوری روش زیستن تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولی فوری داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ابتدای قرن به همان اندازه انتهای آن متنوع از عرف‌ها، ابزار اسامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنچه در آمیخته همراه خود اقامت روزمره سویه‌ای به درازنای گذشته تاریخی داشت، به حسب نوشدگی تمدنی، شکلی کهن به شخصی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محتوای متنی اقامت متنوع رخت بربست، احیای عنوان همه آنها در پیوستن به کسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} آن روش از اقامت را زیسته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده دادن آن به همان اندازه عصر نوآمده در حال حاضر کدام ممکن است شاید هیچ ذهنیتی از آن قبلی ندارد، خاص پیچیدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ظرایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر‌های این کتاب است کدام ممکن است می‌تواند در جایگاه ایفای تعهد باکلاس عطف معاصرانه به گذشته تاریخی تلقی شود.»

قحطی در سرسختی علیا

جمشید اثناعشری در کتاب «زیر درخت بلوط» چون آن است در ابتدا ردیابی می‌تنبل ما را همراه خود قلمش به سرزمینی کهن می‌برد: «سرسختی علیا است احتمالاً یکی از ۶۴۲۸۴ آبادی این مملکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی ۱۲۷۱ روستای دارای سکنه استان مرکزی متعلق به بخش مرکزی شهرستان شازند است کدام ممکن است تقریبا پیشینه‌ای برابر هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ قرن، یعنی هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد سال دارد.» 

به تذکر می‌رسد نوشتن از کشاورزی کدام ممکن است زادگاه آدمی است کاری ساده است با این حال وقتی قلم به انگشت می‌گیرد آن موقع دشواری‌ها تا حد زیادی خودش را آرم می‌دهد، مولف هم کسب اطلاعات در مورد این دشواری می‌نویسد: «برای افراد‌نگاری سرسختی علیا همراه خود شدید‌ترین مانع کدام ممکن است ضعیف مستندات {در این} زمینه بود، مواجه شدم {در میان} اسناد به راحتی در دسترس است اهالی کنونی سرسختی علیا، اسناد معاملاتی درمورد به دوران سلطه سلسله‌های قاجار، زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افشار هم موجود است… ولی با اشاره به اقامت این پیرمردها، به همان اندازه کنون سند معتبری حداقل به انگشت بنده نرسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است کدام ممکن است {این مهم} توسط خودم می‌تواند مانع نگارش افراد‌نگاری خوب روستا شود.»

کسب اطلاعات در مورد روزهای دشواری کدام ممکن است در گذشته تاریخی روستا پرونده شده موضوع قحطی است کدام ممکن است از مجازات ها درگیری جهانی اول: «خاطرات تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید غمباری از قحطی در سرسختی علیا در محدوده روزی درگیری جهانی اول (۲۸ ژوئیه به همان اندازه روز سنت مارتین ۱۹۱۸) مقارن همراه خود پنجم مرداد ماه سال ۱۲۹۳ ه.ش به همان اندازه نوزدهم آبان ماه سال ۱۲۹۷ در افکار پیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالخوردگان دیروز وجود داشت کدام ممکن است احتمالا مهم‌ترین انگیزه آن مضاف بر دخالت انگلیسی‌ها دسترس در بازار گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل کمیابی مصنوعی، نبودن راه‌های مواصلاتی، خودرو، دانش کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است نبودن شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط مالی قابل ملاحظه {بوده است}.» 

شازده خانم کنجکاوی‌مند به تعزیه

فصل دوم همراه خود عنوان «تصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت» به نکاتی کسب اطلاعات در مورد تصرف در روستا، طوایف، پاکار، اصلاحات ارضی در روستا، مدیریت در روستا، شورای اسلامی شهر، تحت فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … پرداخته است. در صفحات نخست کتاب کدام ممکن است صاحبان خانه روستا از فاصله قاجار به همان اندازه فاصله پهلوی پرداخته کسب اطلاعات در مورد یکی از آن صاحبان خانه شازده خانم معرفی شده است است: «خوب دانگ روستا متعلق به بانویی بوده کدام ممکن است اهالی روستا او را شناخته شده به عنوان شازده خانم می‌شناسند. وی ظاهرا از منسوبان شاهان قاجار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روستا اقامت می‌کرده است. خانه شازده خانم در سمت جنوب رودخانه توده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک چشمه شنزار قرار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد کدام ممکن است فلسفه حضور ایشان در سرسختی علیا همین چشمه {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطبا این آب گوارا را برای او مفید دانسته بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین خاطر همراه خود کسب خوب دانگ از روستا {در این} روستا ساکن شده بود.

مراسم تعزیه‌خوانی هم {به دلیل} کنجکاوی وی، در میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه مسجد «توده» اجرا می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان از ایوان مهتابی منزلش می‌توانست مراسم تعزیه را ببیند. بعدها هم در همه زمان ها مجلس تعزیه در همین وضعیت برگزار می‌شد. پس از آن حصه سردار حشمت کمرهای توسط مرتضی قلی‌خان بیات هر دو سهام‌السلطان خریداری شد، ولی شازده خانم حاضر به کالا خوب دنگ شخصی نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال‌های بعد هم ضمن اداره ملک شخصی، در روستا ماند به همان اندازه اینکه در دوران پهلوی کدام ممکن است شاهزادگان قاجار به همان اندازه حدودی خرس فشار قرار گرفتند، او ناگزیر شد همراه خود کالا حصه شخصی به حاج ابراهیم‌خان صدیقی، به روستای از قلعه کوکبیه واقع در شمال روستای کلاوه نقل وضعیت تنبل.»

«کشاورزی، باغداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداری» در سومین فصل کتاب تشریح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} فصل برخی عبارات خاص قلمرو یادآور «جورو»، «خرمن شاندن»، «هی دال» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی تولید دیگری جلب توجه است: «برای تحمیل سروصدا، قوطی‌های با پر شده است ریگ به انگشت کودک‌ها می‌دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کودک‌ها شناخته شده به عنوان مراقب گندم‌های فشرده شده روی جاجیم‌ها استفاده می‌شد کدام ممکن است نگذارند خیل پروندگان به طور قابل توجهی گنجشک‌ها روی آن سفره‌های مهیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پر شده است برچیدنی بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچینند….»

نقش ها روستای سرسختی علیا از انتخاب زیادی برخوردار است از حرفه‌هایی کدام ممکن است مرتبط همراه خود خانمها {است تا} حرفه‌هایی کدام ممکن است به طور استاندارد پسران روستا به عهده دارند. {در این} فصل ابتدا به حرفه‌هایی پرداخته شده کدام ممکن است خانمها شخص خاص هر دو گروهی انجام می‌دهند کدام ممکن است مولف آن را ساخت خانگی قرار داده است پس از آن حرفه‌هایی کدام ممکن است برای ادغام کردن دکانداران، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها عصر مهاجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نقش ها است در فصل چهارم جای گرفته است.

بلوط‌های کشف نشده انقراض

آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب تعیین کنید‌گیری مدارس جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت آموزش روستا پیش از مدارس نوین در فصل پنجم همراه خود عنوان «آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت» مطالب متنوعی را {در این} اتصال عنوان کرده است همراه با کسب اطلاعات در مورد نخستین دانشکده نوین در روستا می‌خوانیم: «اولین دانشکده به سبک جدید در سرسختی علیا در ساختمانی به «سرطیله» کدام ممکن است متعلق به حاج ابراهیم صدیقی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها کاربری مسکونی کشف شد، تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اول اردیبهشت سال ۱۳۲۷ ه.ش افتتاح شد. نخستین آموزگار این دبستان رضی سلطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از ایشان صالحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اتابکی بود…»

در فصل ششم کتاب «سنت، عرف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه» مولف سراغ جشن‌ها، عزاداری‌ها، دورهمی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی‌های این روستا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را همراه خود سنت آن شناخته شده می‌تنبل است احتمالاً یکی از موضوعاتی کدام ممکن است جلب توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواندنی است بازیهای کودکان کشاورزی است کدام ممکن است اساس در دل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف آن دارد مثل تفریحی کاه برک، خاکله میشو، اسل تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کووشک: «است احتمالاً یکی از تفریحی‌های دردسر ویژه بچه ها کدام ممکن است در درست مثل‌سازی امروزی می‌توان آن را گزاف گویی اندازه نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموما روز ۱۳ بدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چال کریز آنجام می‌شد، تفریحی کووشک بود.»

در همین صفحات مولف سراغ بلوط است احتمالاً یکی از نمادهای روستا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شده است است: «جشنواره بلوط: ذخیره‌گاه بلوط سرسختی علیا تنها بازمانده جنگل‌های بلوط زاگرس مرکزی است کدام ممکن است {در این} قلمرو موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خوب ارزش زیست محیطی خوب ارزش اکولوژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنتیکی فوق العاده بالایی است؛ از تجزیه و تحلیل‌های آموزشی آرم داده است کدام ممکن است این گونه‌های بلوط، خاص همراه خود بلوط‌های لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از قدمت فوق العاده بالایی برخودارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آنها یادآور، همانند محافظت گونه‌های جانوری نایاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف نشده انقراض اهمیت دارد.»

 

آب شرب است احتمالاً یکی از موضوعاتی است کدام ممکن است در فصل هفتم همراه خود عنوان «امور زیربنایی» به آن است پرداخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید از قنات، کریز، دلو آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه سخن به میان آمده است: «کشاورزان علاوه بر این این‌کدام ممکن است در صحرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزرعه برای آب شرب آز آب چشمه‌ها استفاده می‌کردند، در مسیر درست حرکت کنید جوی آب صحراها، گودال‌های بزرگی حفر می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آنها را همراه خود چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علف می‌پوشاندند. به آن است سردابه هر دو همراه خود گویش بومی «سرداوه» می‌گفتند.»  

«عنوان‌آوران» از تولید دیگری فصل‌های کتاب است کدام ممکن است نقش ها اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی، کارگران نخست‌وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دربار، چهره‌های آموزشی، شهیدان، جانبازان، آزادگان، پزشکان پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستاران نظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران، اهل قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه، رسانه‌های روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی خوش صدا را دربر می‌گیرد. در فصل پایانی هم عکسها متنوعی از روستا گنجانده شده کدام ممکن است رمز و راز را همراه خود روستای سرسختی علیا تا حد زیادی شناخته شده می‌تنبل. گرچه مولف در طولانی مدت هر فصل تصاویری کبریت همراه خود موضوع مورد بحث قرار داده است.

کتاب «زیر درخت بلوط» افراد، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت سرسختی علیا نوشته جمشید اثناعشری در ۴۲۸ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ مدل به بهای ۳۰۰ هزار تومان از سوی انتشارات اریاداد به چاپ رسیده است.