سند شناسایی پنجمین نمایشگاه در سراسر جهان کاغذ تخصصی اجتناب کرده اند همین الان تحریک کردن تبدیل می شودسند شناسایی پنجمین نمایشگاه در سراسر جهان تخصصی کاغذ، مقوا، مقوا، فرآورده های سلولزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات تکیه کن اجتناب کرده اند همین الان (یکشنبه ۱۳ فروردین) تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایشگاه از دو به همان اندازه ۵ مرداد ماه سال جاری در محل ابدی نمایشگاه در سراسر جهان تهران برگزار تبدیل می شود. .