رژیم لاغری سریع

سهروردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت‌شناسی تخصص‌ دینینهمین نشست اجتناب کرده اند مجموعه درس‌گفتارهایی کسب اطلاعات در مورد‌ سهروردی به «سهروردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت شناسی تخصص‌ی دینی» اختصاص دارد کدام ممکن است همراه خود حضور دکتر مهدی عظیمی، عضو هیات آموزشی دانشکده تهران، در روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت برگزار می‌شود.