سومین کنفرانس سراسری ایران شناسی استان ها. گذشته تاریخی، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری استان همدان برگزار تبدیل می شودبر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) سومین کنفرانس سراسری پرچم ایران برای استان ها در ۲۳ خرداد ۱۳۰۱ توسط بنیاد پرچم ایران در تهران برگزار تبدیل می شود.

کلیه مقالات این کنوانسیون در پایگاه سیویلیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کنسرسیوم محتوای سراسری نمایه می تواند، نمایندگی کنندگان می توانند همراه خود ضمانت مناسب مقالات شخصی را {در این} کنوانسیون کشتی نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بدست آمده شهادت دادن کنوانسیون اجتناب کرده اند امتیازات آموزشی جهت کشتی مقاله کنوانسیون استفاده نمایند.

سنتی شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی استان همدان، جغرافیای تاریخی، مشخصه های نامگذاری، گذشته تاریخی ایالتی (در گذشته اجتناب کرده اند اسلام، بعد اجتناب کرده اند اسلام، دوران اخیر)، بناها، آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیای تاریخی استان، جغرافیای استان همدان، جغرافیای کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری استان، بازارها. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارها، سنت استان همدان، گویش، ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات عامیانه شهرستان، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی شهرستان، مشاهیر شهرستان، بازی، تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی، تفریحات ویژه شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… موضوعات این کنوانسیون

شایان اشاره کردن است دومین کنگره سراسری پرچم، استان ها، گذشته تاریخی، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری ایران در کرمانشاه دی ماه سال قبلی توسط بنیاد پرچم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری پژوهشگاه میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت سیویلیکا در سال ۱۳۹۸ برگزار شد. تهران. .