شاهکار اریک اورباخ «میمسیس» چاپ شده شد.بر مقدمه داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) اریک اورباخ در سرتاسر جهان همراه خود تأثیر جسورانه‌اش «میمیسز» شناخته می‌شود. تری اگتون «میمسیس» را یکی اجتناب کرده اند عظیم‌ترین آثار سنتی نقد ادبی می‌دانند کدام ممکن است همراه خود تحویل داد پنجاه سال ادامه دارد خوانده می‌شود.

Mimesis بین سالهای ۱۹۴۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۴۵ در استانبول نوشته شد. اورباخ شناخته شده به عنوان عالی یهودی آلمانی اجتناب کرده اند ترس نازی ها خطرناک کرد. این کتاب در سال ۱۹۴۶ به زبان آلمانی چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت سال بعد توسط ویلارد تراسک به انگلیسی تفسیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه سال بعد به رویداد پنجاهمین سالگرد تخلیه آن، تفسیر انگلیسی آن همراه خود پیشگفتار پروفسور ادوارد سعید در آمریکا بازنشر شد. {در این} «میمسیس» اورباخ، مربوط به میخائیل باختین ضد استالین، ضد هیتلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد فاشیست بود، این دلیل است است کدام ممکن است آثار او ادامه دارد هم پس اجتناب کرده اند تحویل داد پنجاه سال به طور فشرده خوانده تبدیل می شود.

شاهکار اورباخ طیف وسیعی اجتناب کرده اند آثار مهم اجتناب کرده اند هومر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب مقدس گرفته به همان اندازه ویرجینیا وولف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارسل پروست را در بر خواهد گرفت. موفقیت شاهکار اورباخ نیم قرن بعد، به آموزش داده شده است ادوارد سعید، اینجا است کدام ممکن است تحقیق بازنمایی ادبی افکار انسان در اتصال همراه خود بازنمایی های ادبی گذشته تاریخی جهان تنها ممکن است کاری را انجام دهد کدام ممکن است نویسندگان ادبی انجام داده اند.

میمسیس تأثیر اریش اورباخ همراه خود مقدمه تری ایگلتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادوارد سعید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر مسعود شیرباچه در ۹۵۰ صفحه توسط نشر عملکرد جهان.