شبی همراه خود اندیشه های دکتر احد فرامرز گرامیکی برگزار احتمالاً وجود خواهد داشتبر ایده تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اولین ساعت شب اجتناب کرده اند مجموعه «عصرهای علوم انسانی» همراه خود تجزیه و تحلیل بازخورد دکتر احد فرامرز گرامیکی (پژوهشگر ارشد اخلاق استفاده شده) برگزار تبدیل می شود.

ملک شجاعی این این سیستم را کدام ممکن است تصور به یکشنبه ۲۷ فروردین ماه اجتناب کرده اند ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در پژوهشگاه تحقیق زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اجرا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستم فلاح به سخنرانی خواهد تیز کردن.

{در این} مراسم اجتناب کرده اند کتاب «در کوی خیال» کدام ممکن است به تازگی دانستن درباره ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های عالی فرامرز گرامیکی نوشته شده نیز آشکار تبدیل می شود.

شایان اشاره کردن است {در این} عصر کدام ممکن است به رویداد ماه مبارک رمضان همراه خود صرف صبحانه به نوک می رسد اساتیدی چون حجت الاسلام رضا غلام، فایز دنبرست، مهوزی، عباس کاظمی، حسین زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید … حضور خواهند داشت.