شماره ششم روزنامه «سنت دیپلماسی» موردی ویژه با توجه به حمله روسیه به اوکراین چاپ شده کرد.بر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش روابط کلی پژوهشکده دیپلماتیک سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو، ششمین شماره روزنامه سنت دیپلماتیک برای ماه های فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط مؤسسه چاپ شده شد.

در بخش پوشش بین‌الملل، بررسی موردی ویژه‌ای اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین همراه خود نظر‌هایی اجتناب کرده اند جهانگیر کرمی، علی بیمانی اقبالی، نبی سنبلی، رامین فرهودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوایای فاجعه به پایان رسید.

مصاحبه مفصلی همراه خود پروفسور دکتر مصطفی محقق داماد همراه خود عنوان «انقلاب کوپرنیک در فقه» انجام دادم کدام ممکن است به اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوایای پیچیده کاربرد فقه در اقامت انسان اخیر می پردازد.

در پرونده انتخاب کردن چکیده ای اجتناب کرده اند مقالات محسن خلیلی، فرحنک رجایی، مجد ابطحی، کیومرث اشتران، غلامرضا کریمی، علم صالح، منصور سلسبلی، ارسلان مبتلا، حسین خوب، محمد بابایی، احمد بستانی، عبدالهان رضابرلو، عبدالله رضا کریمی. ، حاضر شد. در کنوانسیون حکمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمرانی در سراسر جهان در ایران».

احمدرضا روشن در بخش دیپلماسی آموزشی به موضوع آندراگوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل دانشجویان مهاجر صنوبر.

فرهاد بالاش در بخش دیپلماسی علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود حاضر بازخورد تعداد انگشت شماری متخصص در سراسر جهان به تشریح مورد خاص جریان علم باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکراتیزه شدن داده ها صنوبر.

روزنامه سنت دیپلماتیک همراه خود سرپرست پاسخگو برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر غلامرضا کریمی، رئیس کالج حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم سیاسی دانشکده خوارزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته ای متشکل اجتناب کرده اند ۳۰ درک عالی، {هر ماه} ۲ بار چاپ شده تبدیل می شود. اجتناب کرده اند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان.