صنعت چاپ در پیش بینی روزهای بلوغ شخصی استحمید فری فر، کارشناس چاپ معتقد است: «{به دلیل} نقطه ضعف از حداکثر صنعت چاپ ایران در رویدادهای «توثیق» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نویسندگی»، شاهد بحث‌های مکرر، تکرار کارهای بی‌ثمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورهای باطل تکراری هستیم. صنعت چاپ کدام ممکن است خواه یا نه سکوت بیشتر اجتناب کرده اند چاپ است هر دو کارگردانی.