عبارت «باشی کهکشانی نیستی» به کانون کتابخوانی تغییر شده است
مسابقه کتابخوانی همراه خود محوریت کتاب «ممکن است کهکشانی نیستم» اجتناب کرده اند تحریک کردن ماه مبارک رمضان تحریک کردن تبدیل می شود.