عزیزی: انسان مدام در معرض از دست دادن استآقامحمدی: رمان ناتمام انرژی نویسنده را می‌گیردیونس عزیزی و تیمور آقامحمدی در حاشیه سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جشن امضای رمان‌های «چپ‌دست‌ها» و «همه» شرکت کردند.