فراخوان برای راه اندازی شد برگزیدگان قرآنی آشکار شده استمعاون قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود صدور دعوتنامه ای برای راه اندازی شد کاندیداهای بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین محفل سراسری تقدیم مداحان قرآن کریم دعوت به همکاری کرد.