فراخوان جشنواره «خواننده نعمت» آشکار شد.حسن دهقان دبیر کانون نویسندگان فارس در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فارس، وی همراه خود گفتن این خبر افزود: این جشنواره به رویداد سعدی شیرازی اول اردیبهشت برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان ۴ به همان اندازه ۱۳ سال شیراز می توانند در آن نمایندگی کنند.

وی در شکسته نشده همراه خود خاص اینکه گلستان خوانی جدا از جنبه آموزشی در ضمانت نمایندگی کنندگان نسبت به کاستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص آنها تاثیر بسزایی دارد، شکسته نشده داد: کنجکاوی مندان به همان اندازه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ جایگزین دارند آثار شخصی را به دبیرخانه جشنواره کشتی کنند.

شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر شیرازی در تشریح عمیق فراخوان این مناسبت زیبایی شناختی هنری اظهار داشت: دوره مستندات تصویری ارسالی به جشنواره کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان گلستان «خان نعمت» کمتر از اجتناب کرده اند ۵ دقیقه تا حد زیادی نباشد. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از ۵۰ مگابایت.

دهقان افزود: تأثیر ارسالی باید به صورت افقی ضبط شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثاری کدام ممکن است گمشده مشخصات اشاره کردن شده باشند مکانیکی اجتناب کرده اند مرحله داوری بردن خواهند شد.

دبیر کانون نویسندگان فارس همراه خود خاص اینکه این جشنواره توسط این کانون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استانداری فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه زیبایی شناختی هنری آفتاب مهر صبا فارس برگزار تبدیل می شود، تصریح کرد: این جشنواره همراه خود همکاری اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان فارس برگزار تبدیل می شود.

دهقان همراه خود تاکید بر اینکه «ملاحظه به جنبه های نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب خوانی ملاک داوری آثار است»، اظهار داشت: اختتامیه جشنواره کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان گلستان «خوان نعمت» نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ برگزار تبدیل می شود. آثار برگزیده شده او مفتخر احتمالاً وجود خواهد داشت. علاوه بر این به ۳۰ تأثیر راه یافته به مرحله بسته شدن داوری لوح تقدیر اعطا احتمالاً وجود خواهد داشت.

کنجکاوی مندان می توانند برای کسب دانش تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده پوستر جشنواره به نشانی www.farsahleghalam.ir مراجعه کنند.