فراخوان سند موسسات انتشاراتی زیبایی شناختی در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریماداره انتشارات مکتوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم اجتناب کرده اند تحریک کردن سند شناسایی برای انتشارات کنجکاوی مند به نمایندگی در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم خبر داد.