فرهنگ استفاده از فضای مجازی مهمتر از سن کودکان استلیلا سالیچه دار معتقد است سن تقویمی میزان استفاده و حضور فضای مجازی در این محیط را تعیین نمی کند. اگر سن تقویمی را اعلام کنم، گناه کرده ام و به فرزندان زیادی خیانت کرده ام. به طور کلی سن تقویم نیست که استفاده کودکان از فضای مجازی را تعیین می کند، بلکه میزان توانایی آنهاست که یکی از ویژگی های فرهنگ استفاده از فضای مجازی است.