فهم قرآن باید در محتوای متنی باشد ۹ در محیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بتوانیم قرآن را بفهمیم.خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) رمضان ماه خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار قرآن است. فرا رسیدن این ماه جایگزین مغتنمی {است تا} به جایگاه این کتاب آسمانی در مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله امروزمان ملاحظه کنیم. جایگاه قرآن در مسکن در امروز ما شناخته شده به عنوان انسان هایی کدام ممکن است در دنیای معاصر مسکن می کنند چگونه است؟ توسعه ورزش های قرآنی ملت {در این} سال ها چگونه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه چه ابعاد توانسته اند ایده ها این کتاب آسمانی را به مسکن مردمان پیوند بزنند؟ مکان اجتناب کرده اند قرآن استفاده نکردیم؟ جناب آقای یحیی یثربی، درک فلسفه، روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده تفسیر رز {در این} اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو به سوالات ما پاسخ دادند.همراه خود اولین پرس و جو کسب اطلاعات در مورد جایگاه قرآن شناخته شده به عنوان عالی کتاب آسمانی در مسکن مسلمانان ساکن جهان در امروز آغاز کنیم، جایگاه قرآن شناخته شده به عنوان عالی کتاب آسمانی در مسکن بشر امروزی چیست؟
در محله ما بعد اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی فضای وسیعی برای ورزش های قرآنی وجود داشت. یک دسته کامل وسط همراه خود عناوین مرتبط همراه خود قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن پژوهی ایجاد شده، تعداد انگشت شماری فاصله تفسیر، تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک دسته کامل وسط درسی در دانشکده ها، مؤسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید… سرزنده شده است، با این حال مهم اینجا است. به معنای واقعی کلمه هستند هیچ کاری انجام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همه حتی {نمی تواند} پاسخ دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملی به این پرس و جو بدهد. با این حال همین جا عالی پرس و جو تولید دیگری موجود است، چرا کدام ممکن است ۹؟

ماه مبارک رمضان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را به نیت هجرت به سوی خدا می گویم. چرا کدام ممکن است ۹؟

{به طور خلاصه} {به دلیل} مدیریت ضعیف. منطقه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های کشاورزی زیادی {در این} زمینه داریم مثل انگلیس، فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان. با این حال کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداری ما {در این} مدت چقدر پیشرفت کرده است؟ هیچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری همراه خود مشکلات زیادی مواجه هستیم. دارایی ها خالص ما چگونه است؟ وضعیت آب در محله ما چگونه است؟ همه اینها مشکلاتی است کدام ممکن است اساس در تصرف ندارد، از ما عالی سود داریم با این حال نخواهیم شد اجتناب کرده اند آن استفاده کنیم. به معنای واقعی کلمه هستند از گرفتن چیزی عالی عامل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره برداشتن اجتناب کرده اند آن عامل عکس است. در صورت وجود آنها ارائه می دهیم هواپیما بدهند با این حال بگویند باید خودتان آن را پرواز کنید در حالی کدام ممکن است توانایی ندارید، خواه یا نه از گرفتن آن هواپیما برای شما ممکن است خوشایند است؟ نفت داشتیم ولی استفاده نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازش درآمد نداشتیم چرا؟ چون ساده مالک بودیم، با این حال نتوانستیم درو کردن کنیم.

اجتناب کرده اند خواهید کرد می پرسم تلفن همراهی کدام ممکن است من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد با توجه به آن صحبت می کنیم اجتناب کرده اند مکان آمده است، اجتناب کرده اند بهشت ​​هر دو فیزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده؟ پس چرا ۱۰۰ هر دو ۴۰ سال پیش این امکان وجود نداشت؟ اجتناب کرده اند ابتدای پیدایش انسان در تعدادی از هزار سال پیش، چرا ما این چشم اندازها را نداشتیم؟ خواه یا نه شخصیت این چشم اندازها را فراهم نکرده است؟ خیر، این چشم اندازها در اختیار شخصیت نبود، با این حال ما چشم اندازها استفاده از اجتناب کرده اند شخصیت را نداشتیم. هواپیما اجتناب کرده اند ابتدا در بطن شخصیت بود، ما به همان اندازه تولد این کودک نتوانستیم به دنیا بیاوریم، من می خواهم هم این مقدمه را برای تمام فناوری ها مثل ماشین، تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای {پاسخ به} پرس و جو خواهید کرد انجام دادم. قرآن عالی کتاب گذشته تاریخی جاودانه است، این کتاب متعلق به صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست سال نیست، اما علاوه بر این آمده {است تا} در همه زمان ها انسان، گذشته تاریخی را حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت تنبل.

این کتاب در همه زمان ها می خواست است، با این حال چون آن است گفتم، از گرفتن آن همراه خود اینکه بتوانید آن را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید خاص است. قرآن در ، با این حال باید اجتناب کرده اند کاربرد آن آگاه باشیم. مثل شخصیت، هواپیما، تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید… کدام ممکن است همه عامل را در اختیار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان ها نمی توانستند استفاده کنند، با این حال انسان های جدید همراه خود توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات جدید وارد میدان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسائل را اجتناب کرده اند شخصیت گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت خیلی چیزهای تولید دیگری را خواهند گرفت. قرآن اجتناب کرده اند فطرتی کدام ممکن است در امروز به افکار ما خطور نمی شود همه عامل را در شخصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ همه مشکلات اجرایی، سیاسی، اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را می توان اجتناب کرده اند آن گرفت، با این حال ما نخواهیم شد بفهمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضرر ماست.

خواه یا نه در تمام این سال ها اینطور نبوده است؟
چون آن است گفتم {در این} سال ها گروه های زیادی همراه خود عناوین مختلف با این حال با بیرون امکان استفاده اجتناب کرده اند آنها تحمیل شدند. اینطور نیست کدام ممکن است بتوانیم قرآن را همراه خود درک کردن برخی اجتناب کرده اند زبانهای عربی بفهمیم، هرچند من می خواهم در همه زمان ها تاکید کرده ام کدام ممکن است زبان قرآن مشخص است. قرآن بی حال نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به دلیل ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با زبان شخصیت است. با این حال انسان ها باید بتوانند این را درک کنند. نفت او بر ما اندود شده نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر پای ما بود، با این حال توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر استخراج آن را نداشتیم. قرآن چیزی را پنهان نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط دست ماست، با این حال به عنوان جایگزین به امتیازات محیط ای می پردازیم. قرآن را روی لیوان بنویسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی چیزی قرآن بنویسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم قرآنی کدام ممکن است مثلاً در ماه رمضان برگزار تبدیل می شود بیش اجتناب کرده اند هر عامل به صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تعیین می شود. اگرچه اینها باید باشند، با این حال باید تا حد زیادی محیط ای باشند. قرآن فهم تمایل دارد. قوانین مسکن تمایل دارد آن را تحمیل تنبل، با این حال {چه کسی} آن را تمایل دارد؟

این انتقاد اجتناب کرده اند حرکت های قبلی را در اتصال همراه خود یادآور قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آن اجتناب کرده اند محله اسلامی قابل مقایسه با سید جمال الدین اسدآبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر به روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی چگونه می بینید؟
هر نسلی به نوبه شخصی در کنترل این مثال است. باید در تذکر داشته باشیم کدام ممکن است هر تلاشی امتحان شده نیست. من می خواهم این جریان ها را مرور کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکی اجتناب کرده اند کارهایم رئوس مطالب دادم استبداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت من می خواهم تجزیه و تحلیل کردم. برای {پاسخ به} پرس و جو زودتر برمی گردم.. در امروز یک دسته کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ۱۰۰۰ وسط قرآنی داریم، با این حال خواه یا نه می توان عالی عامل را اجتناب کرده اند زبان مردمان شنید؟ استاندارد این سیستم های قرآنی در رسانه های جمعی قابل مقایسه با تلویزیون چگونه است؟ همه جستجو در کلماتی هستند کدام ممکن است صدا ندارند. در صورتی کدام ممکن است هیچ مقام بالاتری چنین درخواستی نداشته باشد. این نقطه ضعف مدیریتی باعث تبدیل می شود کدام ممکن است چشم اندازها عظیمی قابل مقایسه با صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما نتواند تاثیری در محله داشته باشد. خواه یا نه اکنون اجتناب کرده اند وضعیت ارزشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش سوراخ بینی مردمان راضی هستیم؟ همه این چشم اندازها نتوانسته است مشکلات اساسی را {به درستی} رفع تنبل. صدای ما در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا جهان شنیده تبدیل می شود، با این حال ادامه دارد نتوانسته ایم تصویر دقیق حکومت اسلامی را در فضایی کدام ممکن است طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داعش شخصی را حکومت اسلامی راه اندازی شد کنند، به جهانیان حاضر کنیم.

ادراک کنید من می خواهم اجتناب کرده اند خودم خجالت می کشم کدام ممکن است قادر نیستم مشخصه های حکومت اسلامی را به این راحتی به جهانیان در دسترس بودن کنم. بزرگان ملت به در نظر گرفته شده این مدیریت های ویرانگر باشند. این مدیریت آنقدر خطرناک است کدام ممکن است حتی نمی گذارد کار مفید انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در بذرش خفه می تنبل. من می خواهم خودم نزدیک به ۳۰ سال است کدام ممکن است شاکی هستم، این تعیین کنید اجتناب کرده اند منطق تولید دیگری پاسخ این است نمی دهد. این منطق یونان ۲۵۰۰ سال پیش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان در امروز باید منطق زمان شخصی را داشته باشند. این تفاسیر قرآن هم عجیب و غریب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در امروز باید تفاسیر شخصی را داشته باشیم. این فلسفه برای گذشته تاریخی ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در امروز باید فلسفه داشته باشیم، با این حال ۹ تنها این نقدها شنیده نمی شود، اما علاوه بر این شبیه به {افرادی که} کار نمی کنند فضایی تحمیل کرده اند کدام ممکن است من می خواهم ۹ به رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ به فلسفه ورود داشته باشم. محله .. حداقل ۵ سال سخنرانی می کنم ۹ در فرهنگستان علوم. من می خواهم می بینم کدام ممکن است اداره هیچ کاری نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی با بیرون اینکه متوجه باشند سران را سنگسار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از اینجا است کدام ممکن است هیچ کاری نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ نمی اندازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند بگذارید همینطور نگه دارد. با این حال هیچکس نمی پرسد کدام ممکن است خواه یا نه فرهنگستان علوم به همان اندازه به فعلی این سیستم ای برای قرآن داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله تاثیر داشته است؟

ثمره این مثال چگونه به نظر می رسد تبدیل می شود؟
امروزه گونه هایی در محله استاندارد وجود دارند کدام ممکن است این مسیر را خاص می کنند. در ابتدا تاکید می کنم کدام ممکن است من می خواهم عاشق همه انواع آثار هنری هستم، با این حال علم، قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی باید جایگاه شخصی را در محله داشته باشد، با این حال در امروز می بینیم کدام ممکن است مردمان برای بازی امتحان شده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بعد از همه خوشایند است. با این حال چرا این حمله به آموزش دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصیل است؟ مگر اسلام نیست؟ تعدادی از نفر اجتناب کرده اند سخنرانان ما دوست دارند برای دوره ها شخصی اجتناب کرده اند این طرف شهر به آن است طرف شهر نقل محل قرارگیری کنند؟ در حالی کدام ممکن است این موضوع نگاه به گذشته وجود داشت، حتی اجتناب کرده اند شهری به شهر تولید دیگری می رفتند به همان اندازه پای منبر خاصی بنشینند. بیشتر اوقات وقتی دانشمند بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نداشتم همراه خود دوستانم حتی پیاده به آن است طرف شهر می رفتم به همان اندازه سخنان عالی واعظ را بشنوم. رمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال عامل بدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه جای دنیا موجود است با این حال هر چیزی جای خودش را دارد اگر اقلام اصلی مثل قرآن در محله ما منزوی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بی تربیت باشند. کما اینکه ما مواظب زبان مردمان هستیم، الگوی های قرآنی خیلی کم می بینیم. من می خواهم شعر را ترجیح می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول عرفی ملک، همراه خود همه جم حرف نمی زنم، به دنیا کم عشق {نمی کنم}. با این حال همراه خود این همه توضیح دادن می گویم همراه خود وجود یک دسته کامل شعر اجتناب کرده اند زبان مردمان، خواه یا نه توانستیم زبان مردمان را همراه خود آیه ای اجتناب کرده اند قرآن کریم رئوس مطالب کنیم؟

اگر بخواهیم اجتناب کرده اند منظر رضایت بخشی به این بحث مورد توجه قرار گرفت کنیم، مهمترین عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را در مکان باید {جستجو کرد}؟
مهمترین ضرر در ۲ عامل نهفته است کدام ممکن است هر ۲ به اولی برمی گردد. اول اینکه ما اجتناب کرده اند تذکر ذهنی انبساط نکرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل استاندارد همچنان در جو دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند آن بر ما مسلط است. من می خواهم به آن است اعتقاد دارم. بیایید نگاهی بیندازیم تعدادی از نفر {در این} دانشکده ها رشد فلسفه را تخصص می کنند؟ خواه یا نه اجتناب کرده اند درد انبساط اجتماعی مبارزه کردن می برند؟

خیلی ها انتقاد می کنند کدام ممکن است محله شناسی غربی خطرناک است، با این حال محله شناسی به معنای محبوبیت محله است، پس چرا کاری برای آن انجام ندهیم؟ همراه خود این مورد توجه قرار گرفت پرتاب، دردی را نمی توان معامله با کرد. ما در امروز اعلان شخصی را {به روز} نکرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند کودکان همراه خود تخصص ما ناپایدار کرده اند. همراه خود مورد توجه قرار گرفت به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شناخته شده به عنوان عالی نهاد حیاتی، این میزان تبعیض در ملت علی (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه (علیها السلام) چه معنایی دارد؟ جوانی زیر ملافه درس می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی تولید دیگری در مکانی نیمه بلند درس می خواند گناه چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چه ثواب؟ گناه فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب دیگران کدام ممکن است بعد از همه فرقی نمی شود، حلال هر دو حرام است. این تبعیض در قوانین اساسی ما مردود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش تحت فشار در قوانین اساسی ما اشاره کردن شده است. برای اینکه کودک ۱۰ ساله به جای آن درس مطالعه اجتناب کرده اند زباله بیاندازد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل خدا همراه خود این کودک هاست. افطار در چنین حالتی ثواب رجز خوانی به بیت المال ندارد کدام ممکن است گناه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند بیت المال هم نباشد به مصلحت استفاده نکردن اجتناب کرده اند مال خواهید کرد نیست. . به علی (علیه السلام) مشاوره شد کدام ممکن است خانه کعبه را یاری کن (این روایت در کتاب آمده است). مقدار دانش چون آن است مرحوم ری شهری آمدند (گفتند) ۹ من می خواهم به این صورت پول نمی دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در صحرا برای من می خواهم طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقره فراوان باشد به متولیان نمی دهم اما علاوه بر این می دهم. کودک های گرسنه نزدیک من می خواهم خواه یا نه ما شیعیان این علی علیه السلام نیستیم؟ {چه کسی} حتی به ۱ زندانی کافر صبحانه می دهد؟

اول اینکه ما {به روز} نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه اجتناب کرده اند نیازهای در امروز آگاه نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانیم در چه زمانی مسکن می کنیم. اهل بیت به ما ضمانت دادند کدام ممکن است اگر وقت شخصی را ندانید دستگیر می شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر ذرات مشکلات می مانید. نمیدانی این دوران چه دورانی است؟ این را در همه زمینه ها می بینیم، مثلاً ادامه دارد نمی دانیم برای کاهش معضلی مثل عادت، ابتدا باید مرحله رفاه را بالا ببریم به همان اندازه مردمان بتوانند تشکیل خانوار بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، در هر مورد دیگر عالی قاچاقچی تولید دیگری وارد تبدیل می شود. میدان همراه خود تکل عالی قاچاقچی نباید سخنان معصومین بزرگمان را فراموش کنیم کدام ممکن است می گفتند مردمان تا حد زیادی اجتناب کرده اند پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر شخصی فرزندان زمان شخصی هستند. مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ما باید را بدانند.

قرآن قابل مقایسه با شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت است، چون آن است قبلاً اجتناب کرده اند آب ساده برای مصرف کردن استفاده می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز ۱۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند آن استفاده می کنند، ما باید بتوانیم قرآن را بفهمیم. درو کردن های فوق العاده باکلاس، با این حال متأسفانه ما در دنیای فانتاسم عقلانی شده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب مانده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از این می تواند اجتناب کرده اند مسئولان پرسید کدام ممکن است هر جا بودجه می دهند بعد اجتناب کرده اند مدتی چه کار شده است؟ خواه یا نه آب ساده اجتناب کرده اند عالی کاسه به ظرف تولید دیگری می ریزد؟ مدیران ضعیف بهترین مشکلات ما به همان اندازه به در امروز در بخش قرآن هستند. نظارت {در این} زمینه نیز با بیرون راهنمایی مفید به فعالان این بخش تنها در نتیجه مشکلاتی تبدیل می شود. چکیده خیلی درد داره خدا شفا بده.