قابلیت لایک شخصی استوری به اینستاگرام اضافه شده است


اینستاگرام همراه خود قابلیت جدیدی به تماس گرفتن «لایک داستان شخصی“هر دو”مثل داستان توسط خودم» مجهز به این امکان است کدام ممکن است مشتریان بتوانند مستقیماً همراه خود کلیک کردن بر روی تصویر مرکز، داستان را دوست داشته باشند.

در فینال مدل اینستاگرام-برخی اجتناب کرده اند مشتریان هنگام تماشا قصه هاآیکون مرکز بین بومی کدام ممکن است پیام در پیام دایرکت نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر بادبادک کوچولو حاضر داده تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود کلیک کردن بر روی آن می توانید همراه خود داستان مربوطه ارتباط برقرار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادل اردن این مشخصه در جاری حاضر برای همه مشتریان به راحتی در دسترس است نیست.

این پیام را لایک کنید ماساژ خشمگین به کاربری کدام ممکن است استوری را به اشتراک گذاشته آرم داده تبدیل می شود، با این حال انواع لایک هایی کدام ممکن است این استوری بدست آمده کرده است نیز به صورت کلی حاضر داده نمی شود.

پیش اجتناب کرده اند این، مشخصه جدید بر روی برخی اجتناب کرده اند مشتریان بررسی شده بود. با این حال حالا حدس و گمان به همه مشتریان به این قابلیت مجهز شوند. اگرچه همه مشتریان در جاری حاضر به این مشخصه ورود ندارند، با این حال آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است این مشخصه کلی است.

پست لایک در استوری اینستاگرام

همراه خود این مشخصه، مشتریان می توانند با بیرون کشتی کشتی کنند رسا هر دو پیام دهید ماساژ خشمگینکنجکاوی شخصی را به داستان مستقیماً مرتبط آرم دهید. تصویر مرکز بین کشتی منصفانه پیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بادبادک نوزاد کدام ممکن است ادعا می تنبل پس اجتناب کرده اند کلیک کردن روی مرکز، لایک برای مصرف کننده هدفی کدام ممکن است استوری را به اشتراک گذاشته کشتی تبدیل می شود.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است انواع لایک های دریافتی برای هر استوری دیده شده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ادمین اکانت اینستاگرام کدام ممکن است استوری را به اشتراک گذاشته ممکن است باشد. لایک های دریافتی برای تفسیر. آدام موسری می‌گوید یکی اجتناب کرده اند نیازها افزودن این مشخصه، پشتیبانی تا حد زیادی اجتناب کرده اند مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ فوری‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده‌تر به استوری‌های اشتراک‌گذاری شده است.

وقتی مصرف کننده روی مرکز نوزاد کلیک کردن می تنبل، متنی حاضر داده تبدیل می شود کدام ممکن است دلیل مختصری با توجه به استفاده اجتناب کرده اند مرکز نوزاد دارد، با این حال این پیام به صورت کلی حاضر داده نمی شود. سرپرست اینستاگرام ضمن دلیل این قابلیت، به این پیام هم ردیابی کرد مثل داستان شخصی اینستاگرام