قرآن کتاب امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت است.بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم همراه خود مانترا «قرآن، کتاب امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت» پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه، امسال به صورت خصوصی در مصلی تهران کنار هم قرار دادن پذیرایی غیر سکولار اجتناب کرده اند مردمان است.