قهرمانان شاهنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوالیه های اتحادیه اروپا بازرسی می شوندبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست «قهرمانان شاهنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوالیه های اتحادیه اروپا» به همت کارگروه حماسه پژوهی صفحه بحث فروش زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب فارسی ایران، دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ساعت ۲۱ برگزار تبدیل می شود.

نشست «قهرمانان شاهنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوالیه های اروپا» به قول آریزو رسولی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی دانشکده شهید بهشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آندیا آبایی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی دانشکده شهید بهشتی به میزبانی حمید مهراد برگزار تبدیل می شود.

آریزو رسولی کسب اطلاعات در مورد موضوع این نشست ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه تذکر غالب علما اینجا است کدام ممکن است شوالیه ها در قرون وسطی الگوی شوالیه های اشکانی هستند، به ارزیابی قهرمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوالیه ها رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینیم چه توهم هایی همراه خود هم دارند. . به معنای واقعی کلمه هستند ما مشتاق بازرسی این موضوع هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری رگه هایی اجتناب کرده اند قهرمانان را در شاهنامه می یابیم. متعدد اجتناب کرده اند نامه های پهلوانان نامبرده در شاهنامه پایه حزبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقایای شاهان هر دو سرداران غول پیکر اشکانی است. اجتناب کرده اند این منظر، این ۲ را همراه خود هم ارزیابی می کنیم.

کنجکاوی مندان می توانند این این سیستم را به نشانی www.skyroom.online/ch/ispl/epic-literature دنبال کنند.