رژیم لاغری سریع

لباس ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمی زبان روزهشمشیرگرزاده، راوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده کتاب «سنت آهنگرها» می گوید: «رفتار ما همراه خود اسرای عراقی همراه خود رفتاری کدام ممکن است آنها همراه خود زندانیانمان می کنند مشخص بود. وقتی تسلیم شدند دلمان اجتناب کرده اند آنها گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایشان متاسف شدیم. کاری کدام ممکن است همراه خود ما نکردند ما همراه خود آنها فرق داشتیم.