ما باید بر بازار چاپ محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها در جهان تسلط داشته باشیمبه آموزش داده شده است رئیس صفحه بحث صنفی صاحبان مطبوعات تهران، باید امتحان شده کنیم در بخش محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها چاپ بر بازار جهان تسلط داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پتانسیل چاپ ایران برای بهبود بازارهای صادراتی بهره ببریم.