رژیم لاغری سریع

مجموعه شعر «نیم‌رُخِ تابستان» آشکار شد


جواد کلیدری، شاعر در اظهار داشت‌‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، دانستن درباره تخلیه کتاب «نیم‌رخ تابستان» اظهار داشت: شناسایی کتاب، برگرفته‌ اجتناب کرده اند شعری است کدام ممکن است برای دختران نوشته‌ام.  

در قحطی اطراف دلکش،

شالاپ، شلوپ

شالاپ، شلوپ

به همان اندازه زانو در آب‌اند

زنانی همراه خود ساق‌های کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهجه‌ صورتی

فرش می‌شویند

شوخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لَوند،

حرف می‌زنند

اجتناب کرده اند کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار هستی.

 

وسواس زن‌ها به پاکیزگی

به گردگیری خانه

کنجکاوی‌شان به منعکس کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب

را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک دوست‌از گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت

خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیراست

چون حسی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سُرخی شالگردن نصیب آدم‌ می‌شود

 

به‌راستی کدام ممکن است نیمه مهربان سیب‌اند

نیم‌رُخ تابستان‌اند دختران.

 

این شاعر همراه خود خاص این‌کدام ممکن است این کتاب در قالب سپید سروده شده است، افزود: سعی کردم {در این} تأثیر همراه خود نگاهی ویژه، تخصص زیست شاعرانه شخصی را روایت کنم. به‌نظرم شعرهای این مجموعه در قیاس همراه خود کتاب‌های زودتر‌ام، هم اجتناب کرده اند اصلاح بهتری برخور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خوب‌انگشت‌تر هستند چراکه همراه خود وسواس بیشتری محدوده شدند.

جواد کلیدری همراه خود ردیابی به مشخصه‌های عالی‌ نیم‌رخ تابستان خاص کرد: اجتناب کرده اند مشخصه‌های این کتاب، گستردگی محتوایی اشعار است، چرا‌کدام ممکن است شاعر، به همه وجوه مسکن پاسخ نماد داده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت هیچ موضوعی اجتناب کرده اند اتفاق‌های جهان، بی‌تمایز نیست. سعی کرده‌ام اجتناب کرده اند نوآوری‌های زبانی غافل نباشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعرها دارای عاطفه در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنجارشکنی‌های لطیف باشند.

کلیدری یکپارچه داد: زبان اشعار {در این} کتاب، صمیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مغلق‌گویی‌های رایج، خبری نیست. شاعران ماهر، زبان شعری مختص به‌شخصی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرم، ممکن است هم همراه خود این مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص‌های ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبانی کدام ممکن است موجود است، به حداقل یک وفاداری رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نزدیک‌تر شده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون می‌توانم بگویم، زبان شعری ممکن است، این شعرهاست.

جواد کلیدری، متولد ۱۳۵۵ در روستای کلیدر، اجتناب کرده اند ویژگی ها نیشابور، داده ها‌کشف منطقه‌ زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی‌  دبیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش است. پیش اجتناب کرده اند این، کتاب‌ تک‌نگاری «کلیدر، این آلودگی مهربان»  را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه شعرهای «یکی این همه گُل را اجتناب کرده اند دستم بگیرد»، «کادوی ناراضی»، «قطار ساعت هفت»،  «ماه بر کوهان» علاوه بر این ۲ کتاب «کتاب آذر ۱»، «کتاب آذر ۲» کدام ممکن است مجموعه‌هایی گردآوری شده اجتناب کرده اند شعرهای سپید شاعران مشهد است را آشکار کرده است.  

«نیم‌رُخِ تابستان» در برداشتن رقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۲ صفحه همراه خود قیمت ۳۵۰۰۰ تومان اجتناب کرده اند سوی نشر ظاهر شد آشکار شده است.