مجموع داستان «{هر روز} ساعت هفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده دقیقه» به ایستگاه دوم رسید
مجموع داستان «{هر روز} ساعت هفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده دقیقه» کدام ممکن است سال قبلی چاپ شده بود، در روزهای جدیدترین به چاپ دوم رسیده است.