محدودیت های تنگ نوشتن ابنامصطفی سلیمانی، نویسنده، روانشناس و دانشجوی دکتری فلسفه با اشاره به اینکه مرزهای باریکی بین نوشتن اخلاقی و نوشتار غیراخلاقی وجود دارد، نوشت: نویسنده نمی تواند خود را فارغ از الزامات اخلاقی بداند. باید خود را طلبکار خواننده بداند.