مدل های خطی قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعیه در خزانه مالک
گزارش تصویری اجتناب کرده اند نسخ خطی a فوق العاده قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعیه در گنجینه کتابخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه ملک.