مردی خوب پاداش حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالتشحاجی احمد متسالیان یکی اجتناب کرده اند عالی ترین چهره های حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی است کدام ممکن است حتی آینده نامعلوم او این مشخصه را عالی تر می تدریجی. او مردی نیرومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت سختگیر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلش در مخلوط آرمان حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت بود. {در این} گزارش مجدد به تجزیه و تحلیل تعدادی از کتاب اجتناب کرده اند شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه های این رئیس شجاع می پردازیم.