مردی کدام ممکن است همراه خود خدای شخصی عهد بستبا توجه به شهید همت حرف های زیادی می توان زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عالی اجتناب کرده اند آثاری کدام ممکن است دانستن درباره او نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شد، به تذکر آنها سعی کردم به همان اندازه حد امکان تصویری اجتناب کرده اند او از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملی حاضر کنم. یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند این امتحان شده ها روایت محمد عزیزی در کتاب «همه» است کدام ممکن است تعدادی از سال پیش آشکار شد.