مروری بر بخش‌های مهم گذشته تاریخی روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در یک واحد کتاببر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب داستان شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقاب. تاریخچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل {روابط ما} همراه خود آمریکا نوشته صادق فافای به تازگی در انتشارات سوره مهر آشکار شده است.

نویسنده این کتاب اجتناب کرده اند جمله روزنامه نگارانی است کدام ممکن است سعی کرده است لحظات تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای مهم گذشته تاریخی روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را به بینندگان شخصی حاضر دهد. او به زبانی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده دارایی ها تاریخی داستان اتصال ای را خاص کرد کدام ممکن است همراه خود اتصال استعماری اجتناب کرده اند مبارزه جهانی دوم آغاز شد کدام ممکن است هر اجتناب کرده اند تعدادی از گاهی خصمانه می شد. وفایی کتاب شخصی را عالی تأثیر مستند بر ایده گزارش از آن آگاه است کدام ممکن است در آن اتفاقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های آنها به صورت داستانی خاص تبدیل می شود. داستانی کدام ممکن است باید آن را داستان شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقاب نامید. پرچم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادها طبق قبلی، هم شیر این داستان ایرانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کرکس آن آمریکا آمریکا. به مشاوره وی، او {در این} کتاب بخش‌های معناداری اجتناب کرده اند پازل روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را گردآوری کرده است کدام ممکن است برای هر {کسی که} این کتاب را می‌خواند می‌تواند معنادار باشد.

مطالب این کتاب در قالب سه فصل ترتیب شده است کدام ممکن است در فصل اول نویسنده دلیل می دهد کدام ممکن است چرا این موضوع را {در میان} آمریکایی هایی کدام ممکن است ناجی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی این ملت هستند می بیند. فصل دوم به بازرسی این موضوع می پردازد کدام ممکن است چگونه آمریکا در نهایت مبارزه جهانی دوم کف دست شخصی را به روی ایران باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعمار انگلیس را همراه خود آمریکا جایگزین کرد. سراسری شدن صنعت نفت، مبارزات سراسری گرایانه ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودتای ۲۸ مرداد اجتناب کرده اند رویدادهای مهمی است کدام ممکن است {در این} فصل اجتناب کرده اند کتاب به آن است پرداخته شده است. فصل دوم این کتاب نیز به موضوع انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس منقل سوزی های عمدی آمریکا در مبارزه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق پرداخته است. فصل سوم کتاب نیز برای ادغام کردن تحلیلی اجتناب کرده اند مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چرا او رئیس جمهور این شخصیت واقعا آمریکایی شده است. {در این} فصل ثمرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمرات چندین دهه ابرقدرت آمریکا روی زمین نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است.

در بخشی اجتناب کرده اند این کتاب آمده است: «آمریکایی‌ها همه وقت شخصی را به‌عنوان از ما جدید، ملتی برای بالا دادن به ملت‌ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ملل متحدی کدام ممکن است توانایی شخصی را اجتناب کرده اند خاستگاه‌های متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سبک‌ای فوق العاده متنوع می‌گیرد تصور کرده‌اند. آنها جستجو در خوشبختی گذشت اند. روزی کدام ممکن است استقلال شخصی را ادعا کردند، قاطعانه بر این ادراک بودند کدام ممکن است همراه خود اعمال نیاز سیاسی شخصی، می توانند شخصی را از ما آزاد همراه خود بلند مدت ای روشن بسازند. با این حال این بافت اجتناب کرده اند آینده خدادادی به طور متناقضی همراه خود درک درگیر کننده احتمال شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور تاریخی کدام ممکن است آنها اجتناب کرده اند آن خطرناک کردند، در کنار است.

کتاب داستان شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقاب. تاریخچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل {روابط ما} همراه خود آمریکا «در ۳۷۴ صفحه، شمارگان ۱۲۵۰ مدل، به بهای ۹۴۰۰۰ تومان آشکار شده است.