مسابقه کتابخوانی «برکت خون» به گویش های بومی ایرانی
مسابقه عظیم کتابخوانی «نعمت خون» به گویش های بومی ایرانی توسط انتشارات راه یار برگزار تبدیل می شود.