مسابقه کتابخوانی «کتاب ماه» برگزار تبدیل می شودبر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) عباس بابخانیان سرپرست کتابخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت کتابخوانی گروه زیبایی شناختی هنری شهرداری تهران اجتناب کرده اند برگزاری مسابقه کتابخوانی «کتاب ماه» خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این مسابقه همراه خود مشارکت معاونت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برگزار شد. سنت در تهران اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، ناخوشایند افزارهای تخصصی، چاپ وقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی انتشارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کتابخانه های گروه زیبایی شناختی هنری همزمان همراه خود سایر این سیستم های این گروه به رویداد سال ۱۴۰۱.

بابخانیان افزود: این مسابقه اجتناب کرده اند کتاب «دوم استراحت» نوشته سیدمحمدعلی جلالی (برای بزرگسالان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ولگرد چپ» نوشته داود امیران (ویژه جوانان) برگزار تبدیل می شود.

کنجکاوی مندان برای تهیه مدل الکترونیک کتاب خوب دوم استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سوالات مسابقه می توانند به پورتال کتابخانه نهایی تهران مراجعه کنند. علاوه بر این می توانند اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی کتاب «تکه های گم شدن» را تهیه کنند.

نمایندگی کنندگان می توانند پاسخ های هر کتاب را به همان اندازه گذشته تاریخی ۲۰ آوریل ۱۴۰۱ در قالب خوب عدد ۱۰ رقمی (اجتناب کرده اند چپ به راست) به شماره ۲۰۰۰۱۸۳۷۴۵ پیامک کنند.

در بخش بچه ها (کتاب ولگردها) به ۲۱ نفر اجتناب کرده اند برگزیدگان مسابقه ۴ میلیون ریال جایزه نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش بزرگسالان (کتاب دوم استراحت) به پانزده نفر اجتناب کرده اند برندگان مسابقه ۳ میلیون ریال جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت. ریال اهدا تبدیل می شود.