مطالعه عمیق باید با عنصر همدلی همراه باشدماریان وولف در نشست کتابخوانی دیجیتال و ادبیات الکترونیک گفت: مطالعه عمیق باید بتواند تحلیل انتقادی، همدلی و تفکر را در شما پرورش دهد، در حالی که در دنیای دیجیتال به دلیل فراوانی اطلاعات و عجله، فرصتی وجود ندارد. فکر کردن و کمتر ممکن است در افکار دیگران غوطه ور شوید.