مقام معظم مدیریت در بین شاعران آنقدر متواضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق هستند کدام ممکن است درگیر بودم نتوانم به زبان روزه خوشایند شعر بخوانم.


بر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) عباس پارتی پور شاعر آیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نخستین شاعران سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر کشورمان کدام ممکن است در ماه مبارک رمضان در دیدارهای مقام معظم مدیریت همراه خود شاعران حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ها مدیریت این محافل را بر عهده داشت، برای اولین شماره اجتناب کرده اند «خاطرات» ابراز امیدواری کرد. کدام ممکن است”. دیدار شاعران همراه خود مقام معظم مدیریت: این دیدارها همراه خود تعمیر ویروس کرونا اجتناب کرده اند اوج گرفته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعران بار تولید دیگری سودآور به مسکن مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر خوانی در محضر مدیریت شوند کدام ممکن است در زیر گفتگوی ما همراه خود این شاعر را می خوانید. دانستن درباره مونتاژ اول:

اولین بار کی همراه خود مقام معظم مدیریت جلب رضایت کردید؟
اولین بار مناسب بعد اجتناب کرده اند رحلت امام خمینی (ره) در دیدارهای شخصی همراه خود متعدد اجتناب کرده اند شاعران اجتناب کرده اند جمله مرحوم اوستا، مرحوم شاهرخ، مرحوم مشفق، مرحوم حمید سبزیواری، مرحومه سپیده کاشانی، خانم سمناخت وحیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … انواع شاعران تولید دیگری (در مجموع به هفت هشت نفر رسیدیم) سپس قرار شد بیش اجتناب کرده اند بیست شاعر در مونتاژ بعدی حضور داشته باشند.

یادآوری خاصی اجتناب کرده اند آن دیدار دارید؟
قرار بود در عصر میلاد امام حسن (ع) به زیارت مقام معظم مدیریت بروم کدام ممکن است ماه رمضان آن سال برایم معنویت خاصی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه وحشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت داشتم کدام ممکن است نتوانم. شعر بخوان به زبان روزه خوشایند. یکی اجتناب کرده اند خاطرات خوشایند آن دیدار، عکس سوغات ما همراه خود مقام معظم مدیریت بود کدام ممکن است حاضر ای a فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری انگیز برای من می خواهم بود. یادآوری جذاب تولید دیگری این بود کدام ممکن است وقتی وارد مونتاژ شدیم کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب هایمان را عرضه دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی مدیریت اجتناب کرده اند ما دعوت کردند کدام ممکن است شعر بخوانیم، گفتیم کتاب هایمان را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل دادند کدام ممکن است وسایلمان را برگردانیم.

در آن مونتاژ چه شعری خواندید؟
در زمان حیات امام خمینی (رضی الله عنه) قرار بود همراه خود امام خمینی (ره) دیدار کنم، از شعری اجتناب کرده اند من می خواهم در آن افسانه ای است «امام بلند آیه بهشتی / درود بر ما، من می خواهم مثل جانی هستم» شناخته شده به عنوان سرود در حضور او خوانده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود برداشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاورند. افسوس کدام ممکن است در اواخر عمر امام {به دلیل} کسالت ایشان اجازه زیارت ایشان را ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم نیز منتظر بودم، با این حال پس اجتناب کرده اند آنکه آگاه شد جاری ایشان شدیدتر است، اجتناب کرده اند این جلب رضایت عصبانی شدم. این دلیل است خواستم این شعر را در دیدار همراه خود مقام معظم مدیریت بخوانم.
اولین دیدارها چگونه بود؟
رسانه ای نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما روی پایین نشستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر خواندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت همراه خود ما صحبت کردند. اجتناب کرده اند زمان درگذشت مرحوم اوستا در سال ۱۳۴۹، این درک فقید چندین فاصله همراه خود شاعران جلب رضایت داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن به مدت ۱۳ سال {در این} سمت بود.

خواه یا نه در محدوده شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعرها معیار خاصی داشتید؟
معیار ما این بود کدام ممکن است شعر به انواع مختلف بخوانیم، تعدادی از غزل، تعدادی از شعر مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از شعر حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده. اجتناب کرده اند استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای مختلف شاعران دعوت کردیم کدام ممکن است بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر بخوانند. در آن نقطه فهرستی اجتناب کرده اند شاعران تهیه می شد، با این حال باید شاعرانی را برای مطالعه شعر محدوده می کردم. هر سال سعی می کردم کسی شعری را کدام ممکن است پارسال نخوانده بود بخواند به همان اندازه عدالت برقرار شود. اگر جوان بودند قطعا جایگزین بیشتری به آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعران شهرستانی کدام ممکن است درد بازدید را پایین اوج گذاشتند می دادم به همان اندازه {در این} نشست حضور پیدا کنند.

پاسخ مقام معظم مدیریت در گوش دادن به اشعار شاعران چه بود؟
مقام معظم مدیریت شخصی شاعر، خطیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه به ظرایف شعر هستند. در همه دوره ها اگر شعر مشکلی داشت خیلی ظریف به آن است ردیابی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایراد را می اظهار داشت.

می توانید خاطرات شیرین شخصی را اجتناب کرده اند دوره ها بلند مدت اطلاع دهید؟
یادم هست عصر در گذشته اجتناب کرده اند مونتاژ ای رئیس محل کار مقام معظم مدیریت همراه خود من می خواهم تصمیم گرفتند کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند مونتاژ در امتداد طرف ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند شاعران بمانم. گروهی اجتناب کرده اند شاعران در نظر گرفته شده می کردند ما آشتی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شوخی گفتند ما را هم آشتی بده. وقتی بعد اجتناب کرده اند مونتاژ گروه به آن است مونتاژ ویژه رفتیم، بعد اجتناب کرده اند اتمام مونتاژ همه شاعران رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ماندیم. یک بار دیگر پیش رئیس معظم انقلاب رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر {کدام یک} غزل خواندیم. جذاب بود کدام ممکن است منصفانه دفترچه کودک اجتناب کرده اند جیبش درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه غزل برای خودش خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است یکی اجتناب کرده اند آن ها را به یاد دارم غزلی کدام ممکن است «باشی لیوان ما صورتی شدی»، غزلی فوق العاده برتر کدام ممکن است بعدها مرحوم رشاد اجتناب کرده اند آن استقبال کرد.

در دیدار همراه خود شاعران چه عملکرد های شخصیتی عالی ای در مقام معظم مدیریت دیدید؟
مقام معظم مدیریت وقتی در ترکیبی شاعران هستند فوق العاده متواضع هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارشان فوق العاده مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر است. آنها شخصی را برتر اجتناب کرده اند هیچکس نمی دانند، شاعران را به بررسی الهام بخش می کنند، بر محافظت حرمت عبارت تاکید دارند.