مهربانی در کودکی سنگ بنای زندگی عاطفی در آینده استاکرم کشایی معتقد است عشق و محبت در کودکی سنگ بنای زندگی عاطفی در آینده است و علاوه بر آن ثمرات آن به خود کودک باز می گردد. به دلیل ارتباط او با دیگران در جامعه، این میوه ها به افراد دیگر نیز برمی گردد. افزایش اعتماد به نفس، کاهش اضطراب، قدرت تصمیم گیری درست و استقامت از جمله این ثمرات است.