مهلت پرونده شناسایی ناشران خارجی مراقبت از سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران تمدید شدبر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)بر ایده گفتن ستاد مرکزی سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران، ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن کنندگان خارجی متقاضی نمایندگی {در این} نمایشگاه می توانند همراه خود برای مشاوره موقعیت یابی ketab.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به نوع ورزش شخصی در یکی اجتناب کرده اند اسبابک ها، شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط حضور در نمایشگاه را تفسیر کنند. موقعیت یابی های. بخش هایی اجتناب کرده اند آثار لاتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی برای به اشتراک گذاشتن.
ناشران در صورت احتمال دارد پرونده شناسایی در بیش اجتناب کرده اند منصفانه بخش، باید داده ها به صورت جداگانه ای را برای هر بخش پایان دادن کنند.

نمایندگان ایرانی ناشران خارجی علاوه بر این حاضر تصویر اصلی هر دو مجوز کالا اجتناب کرده اند ناشران خارجی، باید دارای مجوز تخلیه اجتناب کرده اند وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مجوز تجاری اجتناب کرده اند اتحادیه ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابفروشان تهران هر دو شهرستان باشند.

علاوه بر این، سال اساس تخلیه کتاب اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۸ به بعد {خواهد بود}، کالا دیجیتال تنها برای اتاقک دارانی کدام ممکن است در نمایشگاه حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کتاب های شخصی را مستقیماً کشتی می کنند امکان پذیر است.

پرونده شناسایی ناشران خارجی برای نمایندگی در سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران به همان اندازه ۲۸ فروردین یکپارچه دارد.


«سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» {به دلیل} محدودیت‌های ناشی اجتناب کرده اند شیوع بیماری عروق کرونر اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۳۱ به همان اندازه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۰۱ به ۲ صورت فیزیکی در مصلای امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سامانه دیجیتال نمایشگاه به نشانی Kitab.ir برگزار می‌شود. بیماری قلبی.