مهلت کشتی خلاصه مقالات به دومین کنوانسیون در سراسر جهان انتشارات پژوهشی تمدید شددبیرخانه دومین کنوانسیون در سراسر جهان انتشارات پژوهشی گفتن کرد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند پذیرش پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید، مهلت اکتسابی خلاصه برای نمایندگی {در این} کنفرانس به همان اندازه اول اردیبهشت ماه تمدید شد.