مهلت گزارش عنوان ناشران در نمایشگاه کتاب ۱۴۰۱ تمدید شد
مهلت گزارش عنوان ناشران خانه برای نمایندگی در «سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران» به همان اندازه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.