موضوع این کتاب اثبات ارتباط بینامتنی داستان های قرآن استبر اساس گزارش ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «روابط یا زنجیرهای کوچک و بزرگ، در قصص قرآن; در پرتو قصص انبیا با محوریت ثواب» یکی از کتاب های حوزه قرآن پژوهی و مرتبط با موضوعات علوم قرآنی، اعجاز قرآنی و داستان های قرآنی است.

موضوع کتاب اثبات رابطه بینامتنی داستان های قرآن است. یعنی اگر چه یک داستان به نحوی در چند فصل تکرار می شود، اما همه اجزای آن به هم مرتبط هستند و از جنبه خاصی به داستان می پردازند و مثال با تکرار بیهوده نیست. این کتاب به بررسی داستان‌های «پاداش‌محور» مورد استفاده «شرق‌شناسان» می‌پردازد و شامل داستان‌هایی درباره رنج‌ها و پاداش‌های قبایل قبلی است. مطالعه کتاب از دو جهت مفید است و توصیه می شود. اول اینکه به نحوی اعجاز بیانی قرآن را ثابت می کند و دوم این که پاسخ مستشرقان است زیرا معتقدند قرآن متنی پراکنده و پراکنده است که محتوای آن ارتباط چندانی با آن ندارد. یکدیگر.

این کتاب حاصل یک طرح پژوهشی است و در چهار فصل تنظیم شده است که عبارتند از: فصل اول: مبانی نظری; فصل دوم: رویکردهای سنتی و معاصر به علم تطبیقی ​​و زبان‌شناسی ساخت‌گرا. فصل ۳: پیوند زنجیره ای یا بینامتنی داستان سرایی اولیه با پاداش داستان. و فصل چهارم: زنجیره و بینامتنیت ناظر ثانویه داستان های جایزه محور.

نویسنده کتاب در فصل اول به طرح سوالاتی پیرامون موضوع پرداخته و به اهمیت و ضرورت بحث اشاره می کند. همچنین معنای زنجیره یا انسجام و علم نسبیت و سایر اصول تحقیق را معرفی کرد. سپس در فصل دوم تمامی نظریات مربوط به نظم قرآن را از ابتدا تا کنون برشمرد و نشان داد که موضوع «ترتیب قرآن» بعد از قرآن معنای خاصی دارد. a در همه زمان ها متفکران قدیمی، مانند رابطه بین کلمه و معنا; یا ارتباط آیات سوره با یکدیگر; یا ارتباط آیات سوره ها با یکدیگر; و ….

اخوان در این فصل دیدگاه های جدیدی را در زمینه نظم قرآنی مطرح نکرده و در مورد آنها صحبت کرده است، مانند آرای فرحی و احسن الدین اصلاحی از اندیشمندان مسلمان و دیدگاه های خالدی و دوبوگراند از متفکران غربی. . در پایان این فصل، مباحث مهمی برای ساختار قرآن و گونه شناسی داستان های قرآنی مطرح شده است.

فصل سوم به عنوان نمونه در قصص قرآن گنجانده شده است و پس از مقدمه مکی و مدنی، خوشه مکی به ابتدایی و فرعی تقسیم می شود. در این فصل به ارتباط متنی قصص قرآن در سوره های ذریات، نجم، شمس، حکا، فجر که خوشه های اولیه هستند پرداخته شده است و زنجیره این سوره ها در ابتدا، وسط و آخر آمده است. به همین ترتیب، فصل چهارم به بررسی خوشه ثانویه می پردازد که شامل سوره اعراف، هود، شراء و کمر است.

کتاب «روابط یا زنجیرهای کوچک و بزرگ، در قصص قرآن; در پرتو داستان انبیا با محوریت ثواب، «به همت جهاد دانشگاهی استان مرکزی ۱۴۰۰ و ۱۰۰۰ نسخه دیر چاپ در ۱۹۰ صفحه و قیمت نسخه کاغذی آن ۵۰ هزار است. دلار