مونتاژ شورای سیاستگذاری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران
مونتاژ شورای پوشش گذاری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران همراه خود حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی برگزار شد.