نسبتاً بودن همراه خود تواناییسرلشکر رحیم صفوی اظهار داشت: خدا شهید بزرگوار سید شیرازی را بیامرزد، در عین عقلانیت، توانایی، قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری a فوق العاده ای داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به ابعاد کدام ممکن است دید این سیستم ریزی سپاه تا حد زیادی بود. مناسب است، او آن را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را شناخته شده به عنوان منصفانه تاکتیک اصلی گفتن کرد.»