نشست تخصصی “مشارکت مردم در ایمنی اجتناب کرده اند بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه های تاریخی” برگزار تبدیل می شود.نشست تخصصی «مشارکت مردم در ایمنی اجتناب کرده اند بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه های تاریخی» همزمان همراه خود روز جهانی اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای تاریخی به همت معاونت میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگاه میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری برگزار تبدیل می شود.