رژیم لاغری سریع

نظامی ۳۳۹ کتابخانه کلی از طریق ملت داردهمکاری ۹۰ کتابخانه نظامی همراه خود نهاد کتابخانه‌های کلیدر کنترل وسط اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور کتابخانه‌های گروه عقیدتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی نظامی دانستن درباره همکاری ۹۰ باب کتابخانه اجتناب کرده اند مجموع ۳۳۹ کتابخانه کلی نظامی همراه خود نهاد کتابخانه‌های کلی ذکر شد.

در مرحله یگان‌های نظامی از طریق ملت ۳۳۹ باب کتابخانه کلی موجود است. ۹۰ باب اجتناب کرده اند این کتابخانه‌ها همراه خود نهاد کتابخانه‌ها همکاری دارند.