رژیم لاغری سریع

نظام حال آموزش در موقعیت به کتابخوان کردن کودک‌ها نیستجواد محقق معتقد است کدام ممکن است نظام آموزشی حال همراه خود کتاب درسی، نمره‌محوری، کنکورمداری، بی‌توجهی به آموزش‌های ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادهای ادبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن، در موقعیت به کتابخوان کردن کودک‌ها نیست.