رژیم لاغری سریع

نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی کتاب جاده پشتونستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیورند – انیمیشننقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی کتاب «پشتونستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده دیورند» همراه خود عنوان فرعی «عملکرد انگلیس در تحمیل جاده دیورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم منازعه» همراه خود همکاری صفحه بحث ناشران انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به قلم حمیدرضا سید نصیری. نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد آسیابانی، منتقد، {در خانه} کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران برگزار شد.