نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد ۱۰ روز به تعویق افتادبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل اجتناب کرده اند روابط‌کلی خانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران، براساس ادعا مناسب مسئولان برگزاری بیست‌وسومین فاصله «نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد» مقرر شده بود این نمایشگاه اجتناب کرده اند  بیست‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌یکم به همان اندازه سی‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شود کدام ممکن است روز قبل از این طی اطلاعیه‌ای کتبی زمان برگزاری آن ۱۰  روز به تعویق افتاد.

متنوع اجتناب کرده اند ناشران سرزنده در ملت  در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد در قالب اتاقک جمهوری اسلامی ایران حضور خواهند داشت.

 بیست‌وسومین فاصله «نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد» اجتناب کرده اند بیست‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌نهم اردیبهشت به همان اندازه هفتم خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد بود.

 اجباری به اشاره کردن است گذشته تاریخی زودتر برگزاری بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد همزمان همراه خود سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود کدام ممکن است همراه خود تعویق زمان برگزاری نمایشگاه کتاب بغداد، اولویت برخی ناشران اجتناب کرده اند هم‌روزی ۲ نمایشگاه غول پیکر جهان‌ای برطرف خواهد بود.