نویسنده خردسال باید یک دریا را در کوزه بریزد طاقدیس، یکی از پنج نویسنده مهم ادبیات خردسالان استنقی سلیمانی گفت: طاقدیس، یکی از پنج نویسنده مهم ادبیات خردسالان است. چنان خلاق بود که فقط کافی بود قلم را برروی کاغذ بگذارد و مانند باز کردن شیر آب شروع به نوشتن کند. ضروری است که هر جمله بیشتر از سه تا پنج کلمه نباشد بنابراین علاوه بر خلاق بودن، نویسنده باید یک متر در دست خود داشته باشد؛ در نتیجه نوشتن برای کودکان بسیار سخت است؛ نویسنده خردسال باید یک دریا را در کوزه بریزد.